Skip links
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou vydány společností Hotel Development Group a.s. ,se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, Identifikační číslo: 07073437  , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 73103 (dále jen „HDG“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků HDG, kteří se účastní různých aktivit či služeb poskytovaných HDG, nebo si zakoupí zboží či služby přes webové stránky HDG  www.chalupyvrchlabi.cz

Tento dokument zohledňuje práva a povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení GDPR“).

Společnost Hotel Development Group a.s. je ve výše uvedených případech správcem osobních údajů. Tento dokument se vztahuje i na případy, kdy HDG je zpracovatelem osobních údajů, které obdržel od jiného subjektu (správce) a v něm obsažené povinnosti a práva se použijí analogicky.

Je-li aktivita/služba objednána pro třetí osoby – klienty bydlící v objektech, účastníky (firemní akce pro zaměstnance, dárkové certifikáty, apod.) je povinností objednatele podrobně seznámit jím vybraného účastníka s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a zajistit si případně její souhlas.

Osoby mladší 18 let se mohou účastnit aktivity či nakupovat zboží pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Takovýto souhlas musí zahrnovat i srozumění s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

1. DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Pokud si zákazník HDG (účastník aktivit, kupující v internetovém obchodě, apod.) objedná u HDG jakékoliv zboží či služby, bude HDG shromažďovat a zpracovávat údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (podle druhu poskytovaných služeb či zboží se jedná především o jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu, věk a údaje související s platbou zboží/služeb).
 2. Při objednání zboží či služeb je možné vyplnit i nepovinné údaje (telefonní číslo, pracovní pozice, dovednosti a zájmy, základní tělesné rozměry pro účely zapůjčení sportovního vybavení, fotografie). Ty pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Nepovinné údaje jsou poskytovány dobrovolně.
 3. V případě konání různých aktivit mohou být pořizovány i fotografie jednotlivých účastníků, které se za určitých okolností mohou stát i osobním údajem.
 4. Navštíví-li zákazník webovou stránku HDG může HDG shromažďovat další informace o zákaznících, jako jsou např. IP adresa a druh zařízení, z kterého je webová stránka prohlížena, druh prohlížených produktů, apod. HDG automaticky zpracovává i cookies. Tyto informace slouží ke zkvalitnění nabídky zboží a služeb pro daného zákazníka.
2. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
 1. Osobní údaje zpracovává HDG z následujících důvodů:
  1. Nákup zboží a služeb: za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky;
  2. Poskytování odpovídajících služeb (aktivit): za účelem řádné přípravy a průběhu aktivity, která bude přizpůsobena s ohledem na věk, pohlaví, zkušenosti, či zdravotní stav zákazníka;
  3. Péče o zákazníky: za účelem vyřešení dotazu/problému zákazníků;
  4. Uživatelský účet: registrace a vedení uživatelského účtu umožňuje registrovaným zákazníkům využívat výhody s tím spojené (předvyplněné údaje, oznámení o doručování zboží, apod.);
  5. v případě fotografií účastníků aktivit je to dokumentace dané aktivity či využití pro propagační činnost  HDG;
  6. Marketingová činnost:
   • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení zasílá HDG na základě výslovného souhlasu zákazníků, nebo na základě oprávněného zájmu HDG. Z odběru obchodních sdělení je možné se snadno odhlásit způsobem v něm uvedeným. 
   • Telemarketing: marketingové hovory provádí HDG za účelem nabídky zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování tel. čísla je buď souhlas zákazníka, nebo oprávněný zájem HDG.
  7. Uplatnění práv a právních nároků HDG (například neuhrazená pohledávka vůči zákazníkovi) a kontroly orgánů veřejné moci.
3. OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oprávnění HDG ke zpracování osobních údajů vyplývá z následujících skutečnosti:

 1. uzavření a plnění smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o aktivitě, či jiné smlouvy uzavřené mezi HDG a zákazníkem) dle čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení GDPR;
 2. oprávněný zájem  HDG dle čl. 6 odst. 1 písm f) Nařízení GDPR, kterým je například zasílání obchodních sdělení zákazníkům HDG, kteří si již zakoupili zboží, či službu, a to bez souhlasu daného zákazníka. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě tohoto právního důvodu, může dotčený zákazník vznést proti tomuto zpracování námitku.
 3. Souhlas zákazníka. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing a telemarketing), nebo využití fotografií jednotlivců pro propagační účely je HDG oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu zákazníků. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán.
4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

1. Osobní data zákazníků jsou předávány třetím subjektům v následujících případech:

  1. předávání zpracovateli osobních údajů, kterým jsou následující společnost:
 • WPJ s.r.o., IČ: 28860608, se sídlem: Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, poskytující komplexní webová řešení a správu. 
 • HDG má s těmito zpracovateli uzavřenu smlouvu, zavazující zpracovatele k dodržování povinností vyplývajících z Nařízení GDPR;

2. Doručení zboží: Osobní údaje typu příjmení, jméno, adresa a tel. číslo jsou předávány dopravci zakoupeného zboží, aby byl chopen doručit objednané zboží. Dopravce je ve vztahu k předaným osobním údajům oprávněn je zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
3. Zajištění služeb souvisejících s objednanou aktivitou/službou: V případě, že s aktivitou objednanou zákazníkem jsou spojeny i jiné služby, zajišťované třetími stranami (ubytování, doprava, pojištění), je  HDG oprávněna předat těmto stranám vybrané osobní údaje, nezbytné pro plnění služby takovéto třetí strany. Podmínky nakládání s těmito osobními údaji se řídí podmínkami vydanými těmito třetími stranami, které jsou dostupné na jejich webových stránkách.
4. Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem, prostřednictvím SMS zprávy nebo telemarketingu) může HDG k rozesílce či telefonním hovorům využít služeb třetího subjektu. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi  HDG a zákazníkem a po dobu plynutí záruční lhůty na dodané zboží. Dále budou zpracovávány po dobu trvání promlčecí lhůty + 1 rok, tedy 4 roky od ukončení smluvního vztahu mezi HDG a zákazníkem.
 2. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas (zejména pro marketingové účely), budou osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 3. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi  HDG a zákazníkem či z obecně závazných právních předpisů, je HDG povinna zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 4. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu budou po trvání uživatelského účtu a dále po dobu trvání promlčecí lhůty + 1 rok, tedy 4 roky od zrušení uživatelského účtu.
 5. Případné nahrávky telefonních hovorů jsou uchovávány po dobu 10 let.
 6. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje vymazány, či skartovány.
6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. HDG je povinen technicky a organizačně̌ zabezpečit ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 2. HDG přijme taková technická a organizační opatření, která odpovídají míře rizika. Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům HDG. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby HDG a osoby uvedené v čl. 4. výše.
7. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ
 1. Každý zákazník, jehož osobní údaje jsou HDG zpracovávány, má v souvislosti se zpracováním následující práva:
  • právo požadovat od HDG přístup k svým osobním údajům; 
  • právo požádat HDG nebo zpracovatele o vysvětlení; 
  • právo na opravu, doplnění, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů; 
  • právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů; 
  • právo na přenositelnost údajů; 
  • právo svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat, je-li zpracování založeno na souhlasu zákazníka; 
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; 
  • právo na informaci, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 2. Tato práva mohou být uplatněna písemně zasláním dopisu na adresu sídla  HDG, e-mailem na e-mailovou adresu HDG info@janky.cz


Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Hotel Development Group a.s.
Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha
IČO: 07073437